MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Název výzvy MAS:
Výzva MAS LVA – IROP – Infrastruktura pro sociální služby

Operační program::

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP:

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 62. výzva IROP

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena:

Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD – SC 4.1

Číslo výzvy MAS:

4.

Datum vyhlášení výzvy MAS:    

27. 07. 2018, 8:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:

27. 07. 2018, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

31. 10. 2018, 12:00 hodin

Datum školení pro příjemce

Datum zahájení realizace projektu Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:

30. 06. 2023

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.

Oprávnění žadatelé:

Aktivity Rozvoj sociálních služeb
- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,- nestátní neziskové organizace
- církve,
- církevní organizace

Alokace výzvy

4 210 526,320 Kč

Min výše způsobilých výdajů na projekt

1 000 000 Kč 

Max. výše způsobilých výdajů na projekt

4 210 526,320 Kč

Míra spolufinancování žadatele

5 % (95 % dotace )

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: MAS Lednicko-valtický areál, z.s., Lidická 3116/134, Břeclav, telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.

Kontaktní údaje:
Mgr. Darina Danielová, danielova@mas-lva.cz, tel.: +420 731 606 215

ZAMĚŘENÍ VÝZVY
Infrastruktura pro rozvoj sociální služby (terénní služby – pořízení vybavení, mobilní tým – pořízení vybavení např. pořízení automobilu, ambulantní sociální služby – rekonstrukce nebo pořízení vybavení, pobytové sociální služby – přestavba azylových domů).

FINANCOVÁNÍ
Převod finančních prostředků – ex-post financování (pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace) Dotace – ex-post financování (pro ostatní příjemce)

SYSTÉM MS 2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu:

P1_Postup pro podání ŽoP v MS2014+_62.výzva

MAS bude pro žadatele pořádat seminář pro podání žádosti v systému MS2014+. Bližší informace budou vyvěšeny na http://archiv.mas-lva.cz

Rychlý kontakt

Můžete nám poslat e-mail, my se Vás budeme kontaktovat.

Vygenerovat captcha kód znovu.

Start typing and press Enter to search