MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Název výzvy MAS:

Výzva MAS LVA – IROP – Zachování kulturního dědictví

Operační program::

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl:

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena:

55. výzva IROP

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena:

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty CLLD – SC 4.1

Číslo výzvy MAS:

1.

Datum vyhlášení výzvy MAS:    

27. 07. 2018, 8:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:

27. 07. 2018, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

31. 1. 2019, 12:00 hodin

Datum školení pro příjemce

Datum zahájení realizace projektu Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:

30. 06. 2023

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.

Oprávnění žadatelé:

Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Alokace výzvy

5 236 160 Kč

Min výše způsobilých výdajů na projekt

1 000 000 Kč 

Max. výše způsobilých výdajů na projekt

5 236 160 Kč

Míra spolufinancování žadatele

5 % (95 % dotace )

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: MAS Lednicko-valtický areál, z.s., Lidická 3116/134, Břeclav, telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.

Kontaktní údaje:
Mgr. Darina Danielová, danielova@mas-lva.cz, tel.: +420 731 606 215

ZAMĚŘENÍ VÝZVY 
Podpořeny budou projekty v souladu s nařízením Evropské komise č. 651/2014 ze 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné
s vnitřním trhem, Oddíl 11 – Podpora kultury a zachování kulturního dědictví, článek 53 Podpora kultury a zachování kulturního dědictví.
Revitalizace souboru vybraných památek – odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického
a technologického zázemí

FINANCOVÁNÍ
Převod finančních prostředků – ex-post financování (pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace) Dotace – ex-post financování (pro ostatní příjemce)

SYSTÉM MS 2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu:

P1_Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+

MAS bude pro žadatele pořádat seminář pro podání žádosti v systému MS2014+. Bližší informace budou vyvěšeny na http://archiv.mas-lva.cz

Rychlý kontakt

Můžete nám poslat e-mail, my se Vás budeme kontaktovat.

Vygenerovat captcha kód znovu.

Start typing and press Enter to search