Zapojení komunity do vypracování Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Lednicko-valtický areál, z.s. na období 2014 – 2020

Úvod

Zpracovatelé si od počátku uvědomovali důležitost zapojení široké veřejnosti do tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Za tímto účelem byla vypracována i Komunikační strategie, kterou se zpracovatelé snažili v maximální možné míře pro tvorbě strategie použít. (Komunikační strategie zde) Pouze vytvořením dostatečně kvalitní sítě spolupracujících místních aktérů může vzniknout dostatečně kvalitní strategický dokument, který bude sloužit jako podklad pro rozvoj tohoto regionu. Při vytváření strategie byla použita participativní metoda zpracování, která je založena na zapojení klíčových partnerů, veřejnosti i významných odborníků či subjektů do jejího zpracování. Bylo využito několika různých nástrojů pro aktivizaci veřejnosti a její zapojení do procesu přípravy strategického dokumentu.

Nejen vzhledem k velmi krátké historii působení MAS Lednicko-valtický areál, z.s., ale také ne zcela pozitivní zkušenosti s činností předchozí místní akční skupiny, která na daném území působila, byl při tvorbě SCLLD preferován zejména osobní přístup založený na osobním setkávání s co nejširším vzorkem místních aktérů, a to se záměrem zmapovat spokojenost občanů s místem jejich bydliště a přimět je k zamyšlení, co by chtěli ve svém okolí změnit či zlepšit.

Analytická část

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. při zpracování analytické části se opřela o data získána činností Místní akční skupiny Vinařská, z.s, která následně doplnila vlastním dotazníkovým šetřením formou anketního dotazování na vzorku obyvatel. S ohledem na výše uvedené (malé povědomí o MAS Lednicko-valtický areál, z.s.) bylo použito dotazníkového šetření prostřednictvím osobního kontaktu. To proběhlo ve všech obcích v územní působnosti MAS, konaných zpravidla ve čtvrtek, vždy v časovém intervalu od 9.00 – 11.00 hod. a 15.00 – 17.00 hod. Dva časové intervaly byly zvoleny proto, že v každém časovém intervalu bylo možné zasáhnout jiný vzorek obyvatelstva – v dopoledních hodinách se jednalo o důchodce a rodiče s dětmi, v odpoledních hodinách o pracující navracející se ze zaměstnání. Jako místo dotazníkového šetření bylo zvoleno zejména místo s největší koncentrací obyvatelstva – tj. náměstí, obecní úřad, obchod. (Dotazník – veřejnost). Dotazníkové Šetření se uskutečnilo v těchto termínech:

Břeclav
Bulhary
Hlohovec
Lednice
Podivín
Přítluky
Rakvice
Valtice
Velké Bílovice
30. 6. 2015, 4. 8. 2015
28. 7. 2015
30. 7. 2015
18. 6. 2015
6. 8. 2015
9. 7. 2015
21. 7. 2015
25. 6. 2015, 16. 7. 2015
23. 7. 2015, 2. 7. 2015

Návrh analytické části byl k připomínkování zpřístupněn dne 24.8.2015 a na 17.9.2015 bylo svoláno veřejné projednávání. (Pozvánka, prezentace, připomínkové listy, prezenční listina 17.9.2015 a zápis komunitní projednávání zde)

Strategická část

Poté byla analytická část a návrh strategické části osobně projednáván s jednotlivými zájmovými skupinami. Významnou roli tak sehráli představitelé jednotlivých obcí, místních podnikatelských subjektů a neziskových organizací, se kterými byly realizovány strukturované rozhovory. Osobní jednání a řízené rozhovory s jednotlivými představiteli zpracovatelé zvolili na základě předchozích zkušeností, kdy o samotné veřejné projednávání analytické části nebyl mezi širokou veřejností velký zájem. Proto v rámci aktivizace veřejnosti a snahou o jejich aktivní zapojení byla zvolena tato osobní forma, kde zpracovatelé informovali subjekty o možném, ale zejména žádoucím zapojení se do příprav tvorby strategie na nové programové období 2014 – 2020. Prvotní jednání proběhla vždy se zástupci veřejné správy. Pracovník MAS se pravidelně zúčastňoval i jednání Dobrovolného svazku obcí LVA, kde poté byl prostřednictvím Okresní hospodářské komory zapojen podnikatelský sektor a prostřednictvím Městského úřadu Břeclav, Odbor sociálních věcí a školství byl osloven neziskový sektor. Zpracovatelé oslovily tyto subjekty jako prostředníky, pomocí kterých se oslovily dotčené subjekty. Tímto způsobem se podařilo získat řadu důležitých informací o potřebách a záměrech na území tohoto regionu. Dalším neméně důležitým cílem bylo i získání kontaktů a vytvoření funkčních vazeb, ale zejména informování o místních akčních skupinách jako jednoho z významných partnerů rozvoje regionu.

Za účelem získání co nejvíce podnětů bylo rozesláno i mnoho e-mailů. Pro snazší orientaci v dotačních možnostech byl všem subjektům zaslán i přehled možností čerpat z jednotlivých operačním programům pomocí MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Přehled možností čerpání zde: IROP, OP Z, PRV.

Nad rámec toho byly po celou dobu zveřejněny na webových stránkách MAS rozpracované stupně SCLLD. Vytvořený návrh SCLLD byl zpřístupněn dne 27.11.2015 a na den 14.12.2015 bylo svoláno veřejné projednávání (Pozvánka, prezentace, připomínkové listy, prezenční listina a zápis z veřejného projednávání zde)

Návrh byl dále projednán a schválen na valné hromadě konané dne 17.12.2015. Prezenční listina a zápis z jednání.

Rychlý kontakt

Můžete nám poslat e-mail, my se Vás budeme kontaktovat.

Vygenerovat captcha kód znovu.

Start typing and press Enter to search