MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název výzvy MAS:

Výzva MAS Lednicko-valtický areál z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Investiční priorita:

4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl OPŽP:

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena 05_18_128

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena:

Výzva MAS Lednicko-valtický areál z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně II

Číslo výzvy MAS:

161/05_18_128/CLLD_16_01_157

Datum vyhlášení výzvy MAS:    

02. 12. 2019, 09:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:

02. 12. 2019, 09:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

06. 01. 2020, 12:00 hodin

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:

31. 12. 2023

Oprávnění žadatelé:

 kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Alokace výzvy

10 000 000 CZK

Min výše způsobilých výdajů na projekt

100 000 CZK

Max. výše způsobilých výdajů na projekt

8 000 000 CZK

Míra spolufinancování žadatele

Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: MAS Lednicko-valtický areál, z.s., Lidická 3116/134, Břeclav, telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.

Kontaktní údaje:

Mgr. Lukáš Hlavika, projektový manažer
Tel.: +420 733 594 811
E-mail: hlavinka@mas-lva.cz

Rychlý kontakt

Můžete nám poslat e-mail, my se Vás budeme kontaktovat.

Vygenerovat captcha kód znovu.

Start typing and press Enter to search