MAS Lednicko-valtický areál
Co je MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

Místní akční skupiny jsou založeny na partnerství mezi veřejným, podnikatelským a neziskovým sektorem, které spojuje zájem o rozvoj určitého území. Výhodou místních akčních skupin je, že pracují „zdola“, tedy, že iniciativa při rozvoji regionu vychází primárně od jeho obyvatel. Pro dotační období 2014-2020 připravují místní akční skupiny strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V rámci této strategie analyzují místní akční skupiny svá území, jejich potřeby a požadavky a rovněž definují možné cíle podpory pro finanční prostředky, poskytované z Evropské unie. Místní akční skupina tak může být příjemcem dotačních prostředků a může provádět projekty v souladu se SCLLD.

Města, obce a podnikatelské subjekty, které si jsou vědomy významu místních akčních skupin v programovém období 2014-2020, nechtěly propást svou šanci a ve snaze o zajištění možnosti čerpat evropské dotační prostředky subjekty v území Dobrovolného svazku obcí Lednicko-valtického areálu, založily k datu 7. 5. 2015 novou místní akční skupina s názvem MAS Lednicko-valtický areál, z.s., jenž má právní formu spolku. Jedním ze zakládajících členů je Město Břeclav a obec Lednice, postupem času vstoupily další města a obce z regionu Dobrovolného svazku obcí Lednicko-valtického areálu, a v současné době zahrnuje MAS Lednicko-valtický areál, z.s. následující území: Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Lednice, Podivín, Přítluky, Valtice, Velké Bílovice. Tento spolek MAS Lednicko-valtický areál, z.s. má ambice stát vůdčí silou v rozvoji dotčeného regionu a hlavním subjektem pro získávání a rozdělování dotačních prostředků z EU pro tento příslušný region.

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. byl ke dni 14. 5. 2015 zapsán jako spolek do spolkového rejstříku. Po svém zápisu podal dne 22. 5. 2015 MAS Lednicko-valtický areál, z.s. jako nový aktivní člen venkovského společenství, který má zájem vytvořit podmínky pro programové období 2014 – 2020, žádost o Standardizaci místní akční skupiny. Procesem standardizace budou muset místní akční skupiny splnit požadované předpoklady, na jejichž základě prokáží, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů.

Po ukončení tohoto zakladatelského procesu začaly práce na tvorbě strategie (SCLLD), kde hlavní prioritou bude zejména podpora rozvoje regionu, a to ať již v podobě budování kvalitní návštěvnické infrastruktury, tak i rozvoje vinařské turistiky, a to s hlavním cílem, aby v regionu Lednicko-valtického areálu turisté nejen zůstávali déle, ale aby se prodloužila i samotná délka turistické sezóny. Hlavním předmětem činnosti MAS Lednicko-valtický areál, z.s., bude zprostředkování grantů a dotací pro fyzické i právnické osoby působící na území, které tato místní akční skupina bude svou územní působností pokrývat. MAS Lednicko-valtický areál, z.s., bude zveřejňovat výzvy pro místní žadatele o dotace a také bude provádět hodnocení a výběr projektů k financování. Kromě toho se bude aktivně zapojovat do dění v regionu různými informačními akcemi, a to buď jako pořadatel, nebo jako partner těchto akcí.

Rychlý kontakt

Můžete nám poslat e-mail, my se Vás budeme kontaktovat.

Vygenerovat captcha kód znovu.

Start typing and press Enter to search